Akane Photo by TASAKI: Showa-kinen Park, Tokyo 2020
Akane Photo by TASAKI: Toyosu Gururi-park,Tokyo
Akane Photo by TASAKI: Toyosu Gururi-park,Tokyo
Akane Photo by TASAKI: Toyosu Gururi-park,Tokyo
Akane Photo by TASAKI: Toyosu Gururi-park,Tokyo
Akane Photo by TASAKI: YOKOHAMA JAPAN
Akane Photo by TASAKI: YOKOHAMA JAPAN
Akane Photo by TASAKI: YOKOHAMA TRIENNALE 2020
Akane Photo by TASAKI: YOKOHAMA TRIENNALE 2020
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN
Akane Photo by TASAKI: WATER HOTEL PLUS、JAPAN