bryanashford83: Clemetis close up
bryanashford83: Mumbles pier sunrise
bryanashford83: Dawn at Mumbles lighthouse
bryanashford83: Mumbles at dawn
bryanashford83: Another day draws to a end
bryanashford83: Another day draws to a end
bryanashford83: End of the day
bryanashford83: Clouds on the horizon
bryanashford83: out going
bryanashford83: Sky above
bryanashford83: Dunraven Bay
bryanashford83: Dunraven Bay
bryanashford83: Sunset dunraven Bay
bryanashford83: Sunset dunraven Bay
bryanashford83: Before the storm
bryanashford83: Dawn arrives penarth pier
bryanashford83: Dawn arrives penarth pier
bryanashford83: Sunrise glow over porthcawl pier
bryanashford83: Rock pool sunset dunraven bay
bryanashford83: Winter's sunrise over looking porthcawl pier
bryanashford83: Winter's sunrise over looking porthcawl pier
bryanashford83: Sunrise at porthcawl pier
bryanashford83: Sunrise at porthcawl pier
bryanashford83: Sunrise over porthcawl
bryanashford83: Daybreak @porthcawl pier
bryanashford83: Daybreak @porthcawl pier
bryanashford83: Into the winter abyss
bryanashford83: At the end