ste dee: Spot the mouse..?
ste dee: keep out SQUIRE
ste dee: 2020-12-02_08-37-18
ste dee: 2020-12-01_07-57-00
ste dee: Bygone days
ste dee: L&L canal
ste dee: Reed bed
ste dee: Leaf... EXPLORED
ste dee: Tufty
ste dee: Brown...
ste dee: Red sky
ste dee: 2020-11-22_02-10-56
ste dee: 2020-11-20_08-14-20
ste dee: 2020-11-19_09-19-27
ste dee: 2020-11-17_05-31-59
ste dee: November blooms... hanging on.
ste dee: Nuts..
ste dee: Autumnal
ste dee: Shipyard
ste dee: free food...
ste dee: Dark (in explore)
ste dee: Autumn
ste dee: 2020-11-09_11-29-48
ste dee: in a flap..
ste dee: Moorhen portrait
ste dee: chaffy
ste dee: leucism
ste dee: P950
ste dee: 2020-11-03_09-29-02