epioxi: Bolbitius titubans
epioxi: Stemonitis flavogentina
epioxi: Stemonitis flavogenita
epioxi: Stemonitopsis typhina
epioxi: Invasion
epioxi: Fly agaric and their spores
epioxi: Kuehneromyces mutabilis
epioxi: Coprinellus micaceus
epioxi: neofavolus alveolaris
epioxi: neofavolus alveolaris
epioxi: Neofavolus alveolaris
epioxi: Laetiporus sulphureus
epioxi: Laetiporus sulphureus
epioxi: Laetiporus sulphureus
epioxi: Laetiporus sulphureus
epioxi: Pinecone
epioxi: young pinecone
epioxi: Coprinellus diseminatus
epioxi: Verpa bohemica
epioxi: Petasites hybridus
epioxi: Let's dance
epioxi: Bellis perennis
epioxi: Mycena plumipes
epioxi: Mycena plumipes (M. strobilicola)
epioxi: Mycena strobilicola
epioxi: the tiny mushroom Xeromphalina campanella
epioxi: Flammulina velutipes
epioxi: Flammulina velutipes
epioxi: Flammulina velutipes
epioxi: Flammulina velutipes