johnsutton580: Blue Coproral - Ladona deplanata
johnsutton580: Burrowing Owl
johnsutton580: Burrowing Owl
johnsutton580: Portrait - Burrowing Owl
johnsutton580: Young Burrowing Owl
johnsutton580: Roseate Skimmer and Blue Dasher
johnsutton580: Competition for the best perch in town
johnsutton580: Blue Dasher - Pachydiplax longipennis
johnsutton580: Eastern Pondhawk - Erythemis simplicicollis
johnsutton580: Blue Dasher - Pachydiplax longipennis
johnsutton580: Red Saddlebags - Tramea onusta
johnsutton580: Metallic Pennant - Idiataphe cubensis
johnsutton580: Metallic Pennant - Idiataphe cubensis (Lifer!)
johnsutton580: Sepia Baskettail - Epitheca sepia
johnsutton580: Hycinth Glider - Miathyria marcella
johnsutton580: Needham's Skimmer - Libellula needhami
johnsutton580: Landing gear engaged.
johnsutton580: Halloween Pennant - Celithemis eponina
johnsutton580: Wandering Glider - Pantala flavescens
johnsutton580: Four-spotted Pennant - Brachymesia gravida
johnsutton580: Blue Dasher - Pachydiplax longipennis
johnsutton580: Gulf Fritillary - Agraulis vanillae
johnsutton580: Gulf Fritillary - Agraulis vanillae
johnsutton580: Pearl Crescent - Phyciodes tharos
johnsutton580: Burrowing Owl
johnsutton580: Blue Dasher - Pachydiplax longipennis
johnsutton580: Blue Dasher - Pachydiplax longipennis
johnsutton580: Red Saddlebags - Tramea onusta
johnsutton580: Marl Pennant - Macrodiplax balteata
johnsutton580: Golden-winged Skimmer - Libellula auripennis