Yuta Ohashi LTX: Shadow of Swan
Yuta Ohashi LTX: Specular reflection
Yuta Ohashi LTX: Shinjuku,Tokyo
Yuta Ohashi LTX: 'Okame' mask dance
Yuta Ohashi LTX: Leaves silhouette
Yuta Ohashi LTX: The way of Tea
Yuta Ohashi LTX: The street of Asakusa 01
Yuta Ohashi LTX: A crow perches on a tree
Yuta Ohashi LTX: Alluaudia
Yuta Ohashi LTX: Alluaudia
Yuta Ohashi LTX: Baby Bears
Yuta Ohashi LTX: Mannequin
Yuta Ohashi LTX: Halation
Yuta Ohashi LTX: Projection
Yuta Ohashi LTX: Elephant
Yuta Ohashi LTX: Fulica atra
Yuta Ohashi LTX: Untitled
Yuta Ohashi LTX: construction site
Yuta Ohashi LTX: Untitled
Yuta Ohashi LTX: Untitled
Yuta Ohashi LTX: Kabuki-cho,Shinjuku
Yuta Ohashi LTX: Traditional Japanese dance
Yuta Ohashi LTX: Rickshaw In Asakusa,Tokyo
Yuta Ohashi LTX: crosswalk
Yuta Ohashi LTX: Street of Asakusa