simonpfotos: Big Horse
simonpfotos: Flying Eyes
simonpfotos: Afternoon Sky
simonpfotos: "Guess What It Is"
simonpfotos: Double vision
simonpfotos: Plastics Collage (3)
simonpfotos: Bottle Collage (2)
simonpfotos: lesser celandine (ranunculus ficaria)
simonpfotos: Fabric Texture
simonpfotos: Can Collage (1)
simonpfotos: Berberis flower buds
simonpfotos: Coloured Shower
simonpfotos: Street Horse Race
simonpfotos: Ashtray
simonpfotos: Illuminated Carnival Parade (3)
simonpfotos: Illuminated Carnival Parade (2)
simonpfotos: Illuminated Carnival Parade (1)
simonpfotos: Message
simonpfotos: This evening's sunset
simonpfotos: Panorama
simonpfotos: common hazel (Corylus avellana)
simonpfotos: Robin in the Woods
simonpfotos: spoonsnoops
simonpfotos: Colours on the river
simonpfotos: Old Medium
simonpfotos: Prepare for landing
simonpfotos: Bears' Bedtime
simonpfotos: February First Snowdrop