saralindsay: me and savannah
saralindsay: pink leaf
saralindsay: St. Augustine
saralindsay: sunset
saralindsay: Charlotte Ann Mahler / Savannah McKenzie Tinkham
saralindsay: Charlotte Ann Mahler