ALEKSANDR RYBAK: Grape leaves.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome macro vision.
ALEKSANDR RYBAK: Autumn. October 24, 2018 Lebedin. Ukraine.
ALEKSANDR RYBAK: Autumn. October 24, 2018 Lebedin. Ukraine.
ALEKSANDR RYBAK: Autumn. October 24, 2018 Lebedin. Ukraine.
ALEKSANDR RYBAK: Fallen leaves. Monochrome.
ALEKSANDR RYBAK: IMG_6585
ALEKSANDR RYBAK: IMG_6567
ALEKSANDR RYBAK: Трава в солнечных лучах.
ALEKSANDR RYBAK: Natural abstraction. Monochrome.
ALEKSANDR RYBAK: Monochrome abstraction.
ALEKSANDR RYBAK: Abstraction. Macro. Monochrome.
ALEKSANDR RYBAK: Abstraction. Autumn leaf.
ALEKSANDR RYBAK: Magic of sunlight and dry leaves.
ALEKSANDR RYBAK: Shadow on the leaf.
ALEKSANDR RYBAK: Morning.
ALEKSANDR RYBAK: Natural abstraction. Monochrome.
ALEKSANDR RYBAK: Natural abstraction. Monochrome.
ALEKSANDR RYBAK: Natural abstraction. Monochrome.
ALEKSANDR RYBAK: Autumn. Nature falls asleep.
ALEKSANDR RYBAK: Oak Leaf.
ALEKSANDR RYBAK: Maple Leaf.