ramerk_de: Surprise on either side
ramerk_de: OK, Manitou!
ramerk_de: Behind our house
ramerk_de: Cantina 1
ramerk_de: Completely puzzling.....
ramerk_de: Potato field (explored)
ramerk_de: Predetermined routes
ramerk_de: Theme and variations
ramerk_de: Prepared to grow Pommes frites
ramerk_de: Monolithic landscape
ramerk_de: A crooked road with low traffic (explored)
ramerk_de: Impressively unimpressed
ramerk_de: Frosty melancholy
ramerk_de: High density of perches
ramerk_de: Near Peising
ramerk_de: Keeping their distance
ramerk_de: From the Thiergarten
ramerk_de: Cycling above the Naab valley
ramerk_de: Yet another idyll
ramerk_de: Near Maizant
ramerk_de: High-tech farming
ramerk_de: Premberger Elegy (Explored)
ramerk_de: A Baron in the Trees?
ramerk_de: High-tech farming
ramerk_de: Prackendorfer Moos
ramerk_de: Birch trees in lateral light
ramerk_de: Wilderness by design
ramerk_de: An oak grove
ramerk_de: A row of pollard willows
ramerk_de: A foggy afternoon