minoru karamatsu(柄松稔): grade school student 1960s (1967)
minoru karamatsu(柄松稔): Osaka in Japan in the 1970s
minoru karamatsu(柄松稔): Mother and child came to the city  (1960s)
minoru karamatsu(柄松稔): The alleys and stalls (Taken in the 1970's)
minoru karamatsu(柄松稔): In the 1970s (Itami Airport)
minoru karamatsu(柄松稔): movie theatre (1975)
minoru karamatsu(柄松稔): Dangerous playground  (1960s)
minoru karamatsu(柄松稔): Children of Downtown Area  (1970's)
minoru karamatsu(柄松稔): Silent protest (1960’s)
minoru karamatsu(柄松稔): Rooftop amusement park(1960's)
minoru karamatsu(柄松稔): katada biwako(1960's)Village of shell
minoru karamatsu(柄松稔): Construction of Expo '70 (1968)
minoru karamatsu(柄松稔): Sakuranomiya station (1960s)
minoru karamatsu(柄松稔): Japanese chess  (1970s)
minoru karamatsu(柄松稔): osaka Prison demolition  1960s
minoru karamatsu(柄松稔): alleywayc(1960年代の記録)1960s
minoru karamatsu(柄松稔): Talking show 語り!( joruri ) The 1960s
minoru karamatsu(柄松稔): Northern lake 1970s
minoru karamatsu(柄松稔): Tire (photographing 1970 )
minoru karamatsu(柄松稔): Portrait of grandmother
minoru karamatsu(柄松稔): Face of the fisherman