Jongejan: Jay taking a bath
Jongejan: European Green Woodpecker
Jongejan: De Slikken van Kats
Jongejan: Eurasian Nuthatch
Jongejan: Migrant hawker
Jongejan: Eurasian Sparrowhawk
Jongejan: Who'll stop the rain?
Jongejan: Eurasian Sparrowhawk
Jongejan: Common Murre
Jongejan: Common Murre
Jongejan: Yellowhammer
Jongejan: Marsh tit
Jongejan: Common blue
Jongejan: Common blue with dew drops
Jongejan: Common blue
Jongejan: Common Blue
Jongejan: Small Copper
Jongejan: Common blue
Jongejan: European Crested Tit
Jongejan: Brand New Day
Jongejan: Great Cormorant
Jongejan: Tree
Jongejan: Tree Pipit
Jongejan: Great Egret
Jongejan: Robin (juvenile)
Jongejan: Eurasian Nuthatch
Jongejan: Waiting for the rain to stop
Jongejan: European Green Woodpecker
Jongejan: Yellowhammer