Julio Huenul Pereira: Laguna Lo Galindo, Concepcion, Chile
Julio Huenul Pereira: Moto-Barrido
Julio Huenul Pereira: Cielo y Otoño
Julio Huenul Pereira: Gimnasio "La Tortuga" de Talcahuano