hoanglongphoto: _MG_2413.0912.Tú Lệ.Văn Chấn.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2245.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2774.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K2198.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K2275.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K0225.0512.Nhật Tảo.Phúc Thọ.Hà Nội
hoanglongphoto: _J5K2513.0918.Cầu Ba Nhà.Chế Cu Nha.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K2318.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K2288.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _MG_8801.0412.Nong Khiaw.Lào
hoanglongphoto: _J5K2468.0918.Dế Xu Phình.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: File137.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K0217.0512.Ngọc Tảo.Phúc Thọ.Hà Nội
hoanglongphoto: _J5K2471.0918.Dế Xu Phình.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2544.0918.Cao Phạ.Khau Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2270.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2268.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _J5K2286.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: File122.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái
hoanglongphoto: _MG_6304.0312.Sủng Là.Đồng Văn.Hà Giang.
hoanglongphoto: File138.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2228.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2969.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2230.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải
hoanglongphoto: _J5K2724.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2502.0918.Dế Xu Phình.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2541.0918.Cao Phạ.Khau Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2300.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2189.0918.Lìm Mông.Cao Phạ.Mù Cang Chải.Yên Bái.
hoanglongphoto: _J5K2256.0918.La Pán Tẩn.Mù Cang Chải.Yên Bái.