evans.photo: Dolgamfa Circle
evans.photo: Owen
evans.photo: Oldest & Youngest
evans.photo: Pink Pushchair
evans.photo: Back Road
evans.photo: Tube Faces
evans.photo: Crazy Golf Face
evans.photo: Morning On The Square
evans.photo: Arches
evans.photo: Old Doorway
evans.photo: Tanybwlch
evans.photo: Incoming
evans.photo: Wandering Woodlouse
evans.photo: Colour Swirl
evans.photo: Aberaeron Harbour