Timothy Valentine: morning light #77
Timothy Valentine: Charlie's Tabby Tail
Timothy Valentine: Marcel ala Mondrian
Timothy Valentine: kopp och tefat
Timothy Valentine: shadowland
Timothy Valentine: morning light #76
Timothy Valentine: Charlie at the top of the stairs
Timothy Valentine: Periwinkle
Timothy Valentine: seedling
Timothy Valentine: as high as I get...
Timothy Valentine: on the wall #1
Timothy Valentine: Hydrangea paniculata
Timothy Valentine: morning light #75
Timothy Valentine: cupressaceae thuja occidentalis
Timothy Valentine: the back garden
Timothy Valentine: I only have eyes...
Timothy Valentine: ready for the toaster
Timothy Valentine: morning light #74
Timothy Valentine: freshly detailed
Timothy Valentine: morning light #73
Timothy Valentine: brothers marketplace
Timothy Valentine: "Sungold"