Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus sp.
Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus sp.
Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus aequatorianus?
Ecuador Megadiverso: Snail, Plekocheillus sp., juvenile
Ecuador Megadiverso: Snail, Isomeria sp.
Ecuador Megadiverso: Drymaeus aequatorianus
Ecuador Megadiverso: Snail, Scutalus or Drymaeus sp.? Bulimulidae
Ecuador Megadiverso: Snail, Scutalus or Drymaeus sp.? Bulimulidae
Ecuador Megadiverso: Snail, Neocyclotus sp., Pomatiasidae
Ecuador Megadiverso: Slug, Pallifera sp.? Philomycidae
Ecuador Megadiverso: Snail, Pseudohelicina helicinaeformis?
Ecuador Megadiverso: Snail, Pseudohelicina helicinaeformis?
Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus aequatorianus? Bulimulidae
Ecuador Megadiverso: Hairy snail, Solaropsis selenostoma?
Ecuador Megadiverso: Hairy snail, Solaropsis selenostoma?
Ecuador Megadiverso: Drymaeus petasites
Ecuador Megadiverso: Drymaeus petasites
Ecuador Megadiverso: Tiny Snail
Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus sp.
Ecuador Megadiverso: Snail, Plekocheillus sp., juvenile
Ecuador Megadiverso: Snail, Synapterpes sp.
Ecuador Megadiverso: Amazonian Giant Snail, Megalobulimus popelairianus, Strophocheilidae
Ecuador Megadiverso: Amazonian Giant Snail, Megalobulimus popelairianus, Strophocheilidae
Ecuador Megadiverso: Amazonian Giant Snail, Megalobulimus popelairianus, Strophocheilidae
Ecuador Megadiverso: Snail, Simpulopsis citrinovitreas
Ecuador Megadiverso: Snail, Simpulopsis citrinovitreas
Ecuador Megadiverso: Snail, Isomeria sp.