In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus sp.
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus sp.
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus aequatorianus?
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Plekocheillus sp., juvenile
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Isomeria sp.
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Drymaeus aequatorianus
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Scutalus or Drymaeus sp.? Bulimulidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Scutalus or Drymaeus sp.? Bulimulidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Neocyclotus sp., Pomatiasidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Slug, Pallifera sp.? Philomycidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Pseudohelicina helicinaeformis?
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Pseudohelicina helicinaeformis?
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus aequatorianus? Bulimulidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Hairy snail, Solaropsis selenostoma?
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Hairy snail, Solaropsis selenostoma?
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Drymaeus petasites
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Drymaeus petasites
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Drymaeus sp.
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Plekocheillus sp., juvenile
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Synapterpes sp.
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Amazonian Giant Snail, Megalobulimus popelairianus, Strophocheilidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Amazonian Giant Snail, Megalobulimus popelairianus, Strophocheilidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Amazonian Giant Snail, Megalobulimus popelairianus, Strophocheilidae
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Simpulopsis citrinovitreas
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Simpulopsis citrinovitreas
In Memoriam: Ecuador Megadiverso: Snail, Isomeria sp.