Ecuador Megadiverso: Heliconia latispatha, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia aemygdiana Transandina, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia impudica
Ecuador Megadiverso: Heliconia impudica
Ecuador Megadiverso: Heliconia burleana with Hummingbird
Ecuador Megadiverso: Heliconia burleana, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia episcopalis, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia episcopalis, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia spathocircinata
Ecuador Megadiverso: Heliconia spathocircinata
Ecuador Megadiverso: Heliconia sp., Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia sp., Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia impudica, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia impudica, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia impudica, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia burleana
Ecuador Megadiverso: Heliconia burleana
Ecuador Megadiverso: Heliconia burleana
Ecuador Megadiverso: Heliconia sp., Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia sp., Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia sp., Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia aemygdiana
Ecuador Megadiverso: Heliconia aemygdiana
Ecuador Megadiverso: Heliconia rostrata, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia rostrata, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia rostrata, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia schumanniana, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia schumanniana, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia schumanniana, Heliconiaceae
Ecuador Megadiverso: Heliconia schumanniana, Heliconiaceae