chatka2004: Nordland, Storforshei - 66° 33’ N
chatka2004: Nordland, Storforshei - 66° 33’ N
chatka2004: Nordland, Storforshei - 66° 33’ N
chatka2004: Nordland, Storforshei - 66° 33’ N
chatka2004: Nordland, Storforshei - 66° 33’ N
chatka2004: Nordland, Storforshei - 66° 33’ N