Rob Macklem: MOGUSHKOV Chingiz RUS +105kg
Rob Macklem: DETENAMO Itte NRU +105kg
Rob Macklem: SHYMECHKO Ihor URK +105kg