Pedro Michelena: VIVEIRO (atardecer)
Pedro Michelena: IMG_7988-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7986-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7984-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7983-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7981-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7980-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7979-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7978-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7976-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7975-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7973-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7968-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7966-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7965-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7964-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7962-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7960-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7959-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7958-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7957-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7954-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7952-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7951-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7950-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7947-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7946-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7945-Festival de Pardiñas-05-08-19
Pedro Michelena: IMG_7944-Festival de Pardiñas-05-08-19