Fränk61: Between Galaxies
Fränk61: Staartmees - Schwanzmeise - Mésange à longue queue - Long-tailed tit
Fränk61: Großmaul
Fränk61: Roodborstje - Rotkehlchen - Rouge-gorge - Routbrëschtchen - Robin - Zeeland Nederland
Fränk61: „Leave that beer for a while and get your *** out for a picture!“
Fränk61: Uewerschlënner - Éislek Lëtzebuerg
Fränk61: Schlënner - Uewerschlënner Éislek Lëtzebuerg
Fränk61: the thing
Fränk61: Rund trifft Spitz
Fränk61: Mr Mike Zepp
Fränk61: Die Zeit läuft…
Fränk61: Mr Rob Schauls
Fränk61: Winterwonderworld
Fränk61: Fantaisie gelée
Fränk61: Winter Tales
Fränk61: Éislek
Fränk61: Wanter am Éislek - Lëtzebuerg
Fränk61: Winter Abstract
Fränk61: Three of us
Fränk61: Ganz schön schräg
Fränk61: Abstract
Fränk61: Two of us
Fränk61: Efeu - Ivy
Fränk61: Couples
Fränk61: Art by Nature
Fränk61: Schichten - Layers
Fränk61: Red Onions - Still-Life
Fränk61: December afternoon
Fränk61: Spruces in the winter sun
Fränk61: Benjamin Kruithof