U. v. G.: blue emotion
U. v. G.: St.-Petri-Dom, Bremen