U. v. G.: Elbphilharmonie, Hamburg-Germany
U. v. G.: Procida (near Naples)
U. v. G.: Hohenzollernbrücke (Köln)
U. v. G.: Quadriga - Berlin
U. v. G.: Historical tram, Porto