M'roy: 11_24_12 finepix 071
M'roy: 11_24_12 finepix 072
M'roy: 11_24_12 finepix 074
M'roy: 11_24_12 finepix 078
M'roy: 11_24_12 finepix 089
M'roy: 11_24_2012 049
M'roy: 11_24_2012 055
M'roy: 11_24_2012 056
M'roy: 11_24_2012 058
M'roy: 11_24_2012 060
M'roy: 11_24_2012 161
M'roy: 11_24_2012 165
M'roy: 11_24_2012 168
M'roy: 11_24_2012 172
M'roy: 11_24_2012 173
M'roy: 11_24_2012 174
M'roy: 11_24_2012 179
M'roy: 11_24_2012 180
M'roy: 11_24_2012 181
M'roy: 11_24_2012 182
M'roy: 11_24_2012 184
M'roy: 11_24_2012 187
M'roy: 11_24_2012 188
M'roy: 11_24_2012 189
M'roy: 11_24_2012 194
M'roy: 11_24_2012 195
M'roy: 11_24_2012 197
M'roy: 11_24_2012 198