Brown Acres Mark: House Wren (Troglodytes aedon)
Brown Acres Mark: House Wren (Troglodytes aedon)
Brown Acres Mark: House Wren (Troglodytes aedon)
Brown Acres Mark: House Wren (Troglodytes aedon)