Shu O: Restaurant Les Armures
Shu O: Château de Chillon (Chillon Castle)
Shu O: Milan, Italy
Shu O: Milan Central Train Station
Shu O: Jazz bass
Shu O: Santa Maria delle Grazie
Shu O: Geneve
Shu O: Galleria, milano
Shu O: Lac Léman (Lake Geneve)
Shu O: Venezia, Italy
Shu O: Venezia, Italy
Shu O: Venezia, Italy
Shu O: Venezia
Shu O: Venezia
Shu O: Street photo with Rollei 35
Shu O: Street photo with Rollei 35
Shu O: Street photo with Rollei 35
Shu O: One morning
Shu O: Well done
Shu O: This time too...(failed)
Shu O: Keep eyes on...
Shu O: Still life
Shu O: morning after the small party
Shu O: A house cat
Shu O: Living room
Shu O: HERB
Shu O: Cat & bed
Shu O: Road graffiti
Shu O: Sunny day
Shu O: Furniture store, Kichi-joji