Autiste Redding: bumblebee at work
Autiste Redding: Callistemon citrinus
Autiste Redding: Angry cloud
Autiste Redding: treble clef
Autiste Redding: lil' praying mantis
Autiste Redding: Curious nature
Autiste Redding: "Bigoudis" de passiflore & fourmi
Autiste Redding: Hibiscus heart
Autiste Redding: Unknown butterfly
Autiste Redding: Misumène variable
Autiste Redding: That doorway to the ocean
Autiste Redding: Barfleur - Manche - France
Autiste Redding: Le pétale manquant
Autiste Redding: Windy day at the beach
Autiste Redding: dog & master
Autiste Redding: La Saline - Cherbourg
Autiste Redding: Dragonfly - photo by : Matthieu Sidler - Editing : me
Autiste Redding: Tina & Timinou
Autiste Redding: Wine museum - Bordeaux - France
Autiste Redding: Curiosity