Branko Mikić: Dividing Forces
Branko Mikić: Ponytail Girl
Branko Mikić: Invisible Woman
Branko Mikić: Connections
Branko Mikić: Destiny (For Diane Kaye)
Branko Mikić: Floating Hearts
Branko Mikić: Secret Sailing
Branko Mikić: Lover's Moon
Branko Mikić: Out Of Long Ago
Branko Mikić: When I Think Of You
Branko Mikić: Sunset Bound
Branko Mikić: Fear Of Flying
Branko Mikić: Clouds In My Way
Branko Mikić: Solitude
Branko Mikić: Dark Side Of The Moon
Branko Mikić: Silence Of Horizons
Branko Mikić: Both Sides
Branko Mikić: Aristocracy
Branko Mikić: River Woman
Branko Mikić: Perpetual Emotions
Branko Mikić: Confession
Branko Mikić: Autumnal Metamorphosis
Branko Mikić: Dark Side Of Autumn
Branko Mikić: Indian Summer
Branko Mikić: Letting Go
Branko Mikić: Leaving
Branko Mikić: White Noise
Branko Mikić: Lake Mirage