kyaga2: Sobue ginkgo yellow leaves
kyaga2: Bullet train
kyaga2: Sunday afternoon
kyaga2: Nanten
kyaga2: Nishikawa shouroku shouten
kyaga2: Vories memorial house
kyaga2: Former Hachiman Post Office
kyaga2: Former Hachiman Post Office
kyaga2: Kannonshoji temple
kyaga2: Kannonshoji temple
kyaga2: Kannonshoji temple
kyaga2: A perfect sky
kyaga2: Solid kite
kyaga2: Morning sunlight
kyaga2: 2018-11-11_08-22-48
kyaga2: Tobidashi boy
kyaga2: Foolish boy
kyaga2: Kokabu gelato shop
kyaga2: A perfect sky
kyaga2: Morning dew
kyaga2: Former Kaigake Elementary School
kyaga2: Former Kaigake Elementary School
kyaga2: Yukata and French fries
kyaga2: L1501210
kyaga2: L1501174
kyaga2: Former Toyosato Elementary School
kyaga2: Former Toyosato Elementary School
kyaga2: Former Toyosato Elementary School
kyaga2: Former Toyosato Elementary School
kyaga2: Former Toyosato Elementary School