Evandro Limongi: White lily
Evandro Limongi: Southern lapwing (Vanellus chilensis).
Evandro Limongi: Who knows the name of this fruit?
Evandro Limongi: Fallen flower.
Evandro Limongi: Water lily.
Evandro Limongi: Rough sea in a cloudy evening.
Evandro Limongi: Wife of a nephew - photo 1.
Evandro Limongi: Wife of a nephew - photo 2.
Evandro Limongi: Wife of a nephew.
Evandro Limongi: Wife of a nephew - photo 3.
Evandro Limongi: The sky of Recife.
Evandro Limongi: Kalanchoe
Evandro Limongi: Kalanchoe
Evandro Limongi: View of Recife
Evandro Limongi: View of Recife
Evandro Limongi: Woman, behold thy son. Son, behold thy mother.
Evandro Limongi: My son and my daughter-in-law.
Evandro Limongi: My daughter-in-law with my oldest granddaughter.
Evandro Limongi: My daughter-in-law with one of my granddaughters.
Evandro Limongi: My daughter-in-law..
Evandro Limongi: A flower from my garden.
Evandro Limongi: Kalanchoe
Evandro Limongi: Allamanda
Evandro Limongi: Spider Lily
Evandro Limongi: Flamboyant of my city - 2
Evandro Limongi: Flamboyant of my city - 3