Eduard Pieter Paaltjens: Potje knijn en potje bier.
Eduard Pieter Paaltjens: My customized Opinel nr. 12
Eduard Pieter Paaltjens: Emmer met visjes.
Eduard Pieter Paaltjens: Een gebroken man.
Eduard Pieter Paaltjens: Dutch Fisherman.
Eduard Pieter Paaltjens: Bad weather on the way.
Eduard Pieter Paaltjens: Bloody Sunday.
Eduard Pieter Paaltjens: Family portrait.
Eduard Pieter Paaltjens: Door hen bevrijdt.
Eduard Pieter Paaltjens: Invasion of the body snatchers.
Eduard Pieter Paaltjens: Social distance.
Eduard Pieter Paaltjens: Als we dan toch thuis moeten blijven......
Eduard Pieter Paaltjens: Still life in the style of Dick Ket.
Eduard Pieter Paaltjens: The end is near.
Eduard Pieter Paaltjens: À la recherche du temps perdu.
Eduard Pieter Paaltjens: Zuur voor zure tijden.
Eduard Pieter Paaltjens: Nothing on the TV.