trine.syvertsen: Happy new year! Gausta mountains. Norway.
trine.syvertsen: Mountain huts. Tuddal. Norway.
trine.syvertsen: Silver branches. Gausta mountains. Norway.
trine.syvertsen: Winter! Finally! Tuddal. Norway
trine.syvertsen: Christmas market. Copenhagen.
trine.syvertsen: Rollercoaster. Tivoli, Copenhagen.
trine.syvertsen: Christmas in Nyhavn. Copenhagen
trine.syvertsen: View from the kitchen. Copenhagen
trine.syvertsen: «Anatomy of an Angel». Ekeberg, Oslo
trine.syvertsen: Sunset. Oslo, seen from Ekeberg.
trine.syvertsen: A sunny day. Oslo seen from Ekeberg sculpture park.
trine.syvertsen: Ballet practice. Oslo Opera House. A November night.
trine.syvertsen: The new central library in Oslo, seen from the Opera. Rain/reflections.
trine.syvertsen: Blue hour in Bjørvika, Oslo. Rain & reflections.
trine.syvertsen: Rain, rain and railways. Oslo Central in November.
trine.syvertsen: Rain, reflections and a pile of scooters. Barcode. Oslo.
trine.syvertsen: Rain, reflections and red lights. Bjørvika. Oslo
trine.syvertsen: Rainy reflections. Oslo Opera House. November.
trine.syvertsen: Siegessäule. View from the top. Berlin
trine.syvertsen: Siegessäule. Victory column. Berlin
trine.syvertsen: The Wall, painted on The Wall. East Side Gallery. Berlin.
trine.syvertsen: Atumn at Herføl. Norway
trine.syvertsen: Sunrise. Hvaler. Norway
trine.syvertsen: Berlin. Shadowland. Blue hour.
trine.syvertsen: Tribute to Science. Haus des Lehrers. Berlin
trine.syvertsen: Schöneberg houses. Berlin
trine.syvertsen: Brothers. Kleistpark market. Berlin
trine.syvertsen: Autumn. Island life. Hvaler. Norway.
trine.syvertsen: Sunrise. The Coastguard at full speed. Hvaler, Norway
trine.syvertsen: Waves. Coastal path. Hvaler. Norway.