Treforlutions TreVizionz: THE HOLY TRINITY
Treforlutions TreVizionz: THE REVERAND AND HIS WIFE
Treforlutions TreVizionz: THE SCARIEST OF ALL
Treforlutions TreVizionz: THE CAT N HAT
Treforlutions TreVizionz: STROKING THE CAT
Treforlutions TreVizionz: SCARIN' THE CROW OUT OF EVERYBODY
Treforlutions TreVizionz: SATAN UNDERCOVER
Treforlutions TreVizionz: PLAY BOY BUDDIES
Treforlutions TreVizionz: MISSIONARY WORK
Treforlutions TreVizionz: LENDING A HAND
Treforlutions TreVizionz: INSPECTOR GADGET ON THE JOB
Treforlutions TreVizionz: GOOD VRS EVIL