Stefanos Papazapraidis: female quixote
Stefanos Papazapraidis: "Waiting for love"
Stefanos Papazapraidis: "keep hanging on"
Stefanos Papazapraidis: "enlighten me"
Stefanos Papazapraidis: "friend or foe"
Stefanos Papazapraidis: Are you the one?
Stefanos Papazapraidis: "queen of nothing"
Stefanos Papazapraidis: "Hold your breath"
Stefanos Papazapraidis: "Butterfly shepherd"
Stefanos Papazapraidis: "Dont wake me up"
Stefanos Papazapraidis: Anger -Thimos
Stefanos Papazapraidis: "The proposal"
Stefanos Papazapraidis: Thlipsi- Sorrow a feelings project
Stefanos Papazapraidis: "Chara eudaimonia" Joy