NguyenMinhKhiem: Sài gòn hoa lệ
NguyenMinhKhiem: Sài gòn hoa lệ
NguyenMinhKhiem: Sài gòn hoa lệ
NguyenMinhKhiem: Sài gòn hoa lệ
NguyenMinhKhiem: 2020-09-06_12-42-30
NguyenMinhKhiem: IMG_20200824_185941
NguyenMinhKhiem: 20200820165336_IMG_8935
NguyenMinhKhiem: 20200820165419_IMG_8938
NguyenMinhKhiem: IMG_20200719_140739
NguyenMinhKhiem: ruộng đồng việt nam.
NguyenMinhKhiem: IMG_20200814_191257
NguyenMinhKhiem: IMG_20200814_191031
NguyenMinhKhiem: Những ngày lao động mệt mỏi
NguyenMinhKhiem: IMG_20200603_150415
NguyenMinhKhiem: IMG_20200603_150013
NguyenMinhKhiem: IMG_6891
NguyenMinhKhiem: IMG_6901
NguyenMinhKhiem: 2020-05-15_05-29-10
NguyenMinhKhiem: 2020-05-05_06-08-08
NguyenMinhKhiem: IMG_6807
NguyenMinhKhiem: IMG_6787
NguyenMinhKhiem: IMG_6736
NguyenMinhKhiem: 2020-03-31_12-12-42
NguyenMinhKhiem: IMG_20200324_115406
NguyenMinhKhiem: IMG_20200324_114555
NguyenMinhKhiem: IMG_6654
NguyenMinhKhiem: IMG_6590
NguyenMinhKhiem: IMG_6442
NguyenMinhKhiem: IMG_20200319_214508