Mel Gray: Splashing-around_DSC1846
Mel Gray: Laughing-pooch_DSC1649
Mel Gray: Healthy-pooch_DSC1844
Mel Gray: Fluffy-pooch_DSC1670
Mel Gray: Energetic-pooch_DSC1815
Mel Gray: Chasing-gulls_DSC1654
Mel Gray: Breathless_DSC1854
Mel Gray: Beautiful-face_DSC1861
Mel Gray: Beach-encounter_DSC1763
Mel Gray: Beach-dog_DSC1841
Mel Gray: Great-day-at-the-beach_DSC1767
Mel Gray: Glorious-day_DSC1895
Mel Gray: Glorious-day_DSC1713
Mel Gray: Beautiful-day_DSC1889
Mel Gray: Single-gull_DSC1589
Mel Gray: Seagull-takeoff_DSC1590
Mel Gray: Restless-gulls_DSC1626
Mel Gray: Looking-skyward_DSC1611
Mel Gray: Lone-seagull_DSC1603
Mel Gray: Gull-strut_DSC1609
Mel Gray: Gull-frenzy_DSC1795
Mel Gray: Gull-crazy_DSC1796
Mel Gray: Flighty-gull_DSC1643
Mel Gray: Angry-gull_DSC1646
Mel Gray: Bikini-girls_DSC1533
Mel Gray: Sienna-6-months_DSC1087
Mel Gray: Beautiful-Sienna_DSC1094
Mel Gray: Sienna-is-6-months-old_DSC1082
Mel Gray: Hanging-baskets_DSC7459
Mel Gray: Red-fuschia_DSC2764