Valery Chernodedov: January 2020 in Siberia
Valery Chernodedov: Mushrooms in Siberian forest
znamenshchikov: The street full of snow after massive blizzard
Valery Chernodedov: 1st of October 2019
Valery Chernodedov: Road to autumn
Valery Chernodedov: January 2020 in Siberia
Valery Chernodedov: Three colours of trees
znamenshchikov: Maple seeds
Valery Chernodedov: Leaves & water
Valery Chernodedov: Main colours of autumn
Valery Chernodedov: Autumn - the best season of the year
znamenshchikov: Winter vastness
Valery Chernodedov: Painting by colours of autumn
Valery Chernodedov: January 2020 in Siberia
Valery Chernodedov: Road to winter kingdom
Dmitry Karyshev: the fools are gone
BogKY: Presentiment of the Holiday... / Предчувствие Праздника...
BogKY: Blue dress / Синее платье
znamenshchikov: Wooden architecture
BogKY: New Year in Siberia: snow and tea ... / Новый год в Сибири: снег и чай...
znamenshchikov: First snow
znamenshchikov: Snowy berries
znamenshchikov: Geyser lake in Altai Mountains
znamenshchikov: Novosibirsk
aleksey_konyaev: Maloye Bezrybnoye and Bol'shoye Bezrybnoye lakes
znamenshchikov: Monumental
znamenshchikov: Frosty sunrise
aleksey_konyaev: Ergaki, lake Zolotarnoye