Gordon Kelsey: 2022-11-27_06-10-53
Marlee63: Great Tit , New Forest, Hampshire
hedera.baltica: Great tit
Gordon Kelsey: 2022-11-23_10-25-18
Gordon Kelsey: 2022-11-22_09-28-16
Marlee63: Blue Tit , New Forest, Hampshire
hedera.baltica: Blue tit
Marlee63: Marsh Tit , New Forest, Hampshire
blondinrikard: Great tit, Parus major, talgoxe
blondinrikard: Great tit, Parus major, talgoxe
Dirk Hessels: Great Tit | Koolmees | Kohlemeise
Dirk Hessels: Great Tit | Koolmees | Kohlemeise
giselasfotos: Gisela_Nagel-Fl-9858-Tannenmeise
blondinrikard: Marsh tit, Poecile palustris, Entita
blondinrikard: Great tit, Parus major, talgoxe
blondinrikard: Great tit, Parus major, talgoxe
giselasfotos: Gisela_Nagel-Fl-9840-Schwanzmeise
Uwe Johann Lechner: 2022-11-14_05-40-02
hedera.baltica: Great tit
Gordon Kelsey: 2022-11-17_10-29-34
Gordon Kelsey: 2022-11-15_07-58-35
hedera.baltica: In bath
Dirk Hessels: Great Tit | Koolmees | Kohlemeise
Dirk Hessels: Great Tit | Koolmees | Kohlemeise
Dirk Hessels: Great Tit | Koolmees | Kohlemeise
Gordon Kelsey: 2022-11-14_11-34-02
Marlee63: Marsh Tit , New Forest, Hampshire
Marlee63: Blue Tit , New Forest, Hampshire
giselasfotos: Gisela_Nagel-Fl-9149-Kanarenmeise
Marlee63: Coal Tit , New Forest, Hampshire