candido baldacchino: Urban nature.
candido baldacchino: Life by truck drivers.
candido baldacchino: Cabanettes-Camargue- (France)
candido baldacchino: Cabanettes -Arles- (France).
candido baldacchino: Industrial landscape.
candido baldacchino: Arles (France).
candido baldacchino: Agricultural landscape.
candido baldacchino: Fragments (Arles) France.
candido baldacchino: Urban landscape.
candido baldacchino: My desktop.
candido baldacchino: Agricultural landscape.
candido baldacchino: Marseille (France).
candido baldacchino: Urban nature.
candido baldacchino: Agricultural landscape.
candido baldacchino: Urban landscape.
candido baldacchino: Rice fields in Vercelli (Italy).
candido baldacchino: Marseille (France).
candido baldacchino: Marseille (France).