BV Ashok: Ajanta Exp.
BV Ashok: KTE WDG - 3A
BV Ashok: MZL - KCG Pass.
BV Ashok: NSL - TPTY Special
BV Ashok: YPR - DEE Duronto Exp.
BV Ashok: SNSI - VSKP Exp.
BV Ashok: ED WAG - 7
BV Ashok: INDB - LPI Humsafar exp.
BV Ashok: UBL WDG - 4D
BV Ashok: Nagavali Exp.
BV Ashok: DEE - BDTS SF
BV Ashok: PUNE - NZB Pass.
BV Ashok: JP - SC Exp.
BV Ashok: GNT - MCLA Pass.
BV Ashok: BIA WAG-9H
Hardcore Alcohaulic: Pseudo Diesel product from Diesel Loco Works, Varanasi.
BV Ashok: Rayalaseema Exp.
BV Ashok: ADI - JU Pass.
BV Ashok: Devagiri Exp.
BV Ashok: RC - BJP Pass.
BV Ashok: JP - SC Exp.
BV Ashok: SC - GKP Exp.
BV Ashok: Ajanta Exp.
BV Ashok: Golgumbaz Exp.
BV Ashok: BIDR - HYB Intercity Exp.
BV Ashok: SC - DNR Exp.
BV Ashok: LKO WDG - 3A
BV Ashok: JP - SC Exp.
BV Ashok: Swarna Jayanti Rajdhani Exp.
BV Ashok: JP - SC Exp.