Nobby knipst: Loch - I shot film
Nobby knipst: Etwas verloren... - I shot film
Nobby knipst: Flugzeug - I shot film
Nobby knipst: Gate - I shot film
Nobby knipst: Bärchen - I shot film
Nobby knipst: Sonnenblume - I shot film
Nobby knipst: Grafitti - I shot film
alf sigaro: Helmut
alf sigaro: Beschattete Kaffeestunde ...
alf sigaro: Selfie
Nobby knipst: Baumfällaktion auf dem Deich - I shot film
Nobby knipst: Winterlicher Rhein - I shot film
Nobby knipst: Fahrradreihe mit Girlande - I shot film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film
alf sigaro: Norden ...
alf sigaro: Spitzenmäßig
magnus.joensson: Every day Life with APS film
magnus.joensson: Every day Life with APS film