Ksenia Svoboda: another sunset
Ksenia Svoboda: No Sunrise No Sunset
Ksenia Svoboda: Be-Hide, Alicja Kwade
Ksenia Svoboda: Blue Lake
Ksenia Svoboda: tranquility
Ksenia Svoboda: just No Time
Ksenia Svoboda: Teletsky Lake
Ksenia Svoboda: Chuya river
Ksenia Svoboda: Multa Lake
Ksenia Svoboda: Altai Nature
Ksenia Svoboda: Altai Nature
Ksenia Svoboda: Blossoming Altai
Ksenia Svoboda: Altai Nature
Ksenia Svoboda: Blossoming Altai
Ksenia Svoboda: Hidden Lake
Ksenia Svoboda: Altai Kray
Ksenia Svoboda: Kissel Pass
Ksenia Svoboda: Milky river
Ksenia Svoboda: Dzhazator and Katun Ridge
Ksenia Svoboda: 1st photo of 2019
Ksenia Svoboda: Merry Christmas to all my Flickr Friends!
Ksenia Svoboda: Mountain_fashion
Ksenia Svoboda: Mountain_fashion
Ksenia Svoboda: Mountain_fashion
Ksenia Svoboda: Uchar Waterfall, Flying Waters
Ksenia Svoboda: Ukok Plateau
Ksenia Svoboda: Ukok Plateau
Ksenia Svoboda: Ukok Plateau