Alexxx1979: Armenia 39
Alexxx1979: Ryazan 8
Alexxx1979: White Sea–Baltic Canal 39
Alexxx1979: Volga River 233
Alexxx1979: Armenia 38
Alexxx1979: Ryazan 7
Alexxx1979: White Sea–Baltic Canal 38
Alexxx1979: Volga River 232
Alexxx1979: Armenia 37
Alexxx1979: Ryazan 6
Alexxx1979: White Sea–Baltic Canal 37
Alexxx1979: Volga River 231
Alexxx1979: Armenia 36
Alexxx1979: Ryazan 5
Alexxx1979: White Sea–Baltic Canal 36
Alexxx1979: Volga River 230
Alexxx1979: Armenia 35
Alexxx1979: Ryazan 4
Alexxx1979: White Sea–Baltic Canal 35
Alexxx1979: Volga River 229
Alexxx1979: Armenia 34
Alexxx1979: Ryazan 3
Alexxx1979: White Sea–Baltic Canal 34
Alexxx1979: Volga River 228
Alexxx1979: Armenia 33
Alexxx1979: Ryazan 2
Alexxx1979: White Sea
Alexxx1979: Volga River 227
Alexxx1979: Armenia 32
Alexxx1979: Ryazan