chatka2004: Schleswig-Holstein, Lübeck
chatka2004: Schleswig-Holstein, Lübeck
chatka2004: Schleswig-Holstein, Neustadt in Holstein
chatka2004: Schleswig-Holstein, Neustadt in Holstein
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Haffkrüg
chatka2004: Schleswig-Holstein, Halfkrüg
chatka2004: Le land de Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Heiligenhafen
chatka2004: Schleswig-Holstein, Neustadt in Holstein
chatka2004: Schleswig-Holstein,Neustadt in Holstein