davidherdlitschke: High above
davidherdlitschke: Annapurna at midnight
davidherdlitschke: Last light
davidherdlitschke: Annapurna circuit
davidherdlitschke: cloudshine
davidherdlitschke: om mani padme hum
davidherdlitschke: Burning the death
davidherdlitschke: Sydney, Australia
davidherdlitschke: Opera house BW
davidherdlitschke: Annapurna circuit
davidherdlitschke: Machhapuchhare
davidherdlitschke: The way to the Lake
davidherdlitschke: Upper Mustang
davidherdlitschke: Pushupatinath
davidherdlitschke: Charles Bridge
davidherdlitschke: Before the storm
davidherdlitschke: On the trail
davidherdlitschke: Being human
davidherdlitschke: Mt Batur, Bali
davidherdlitschke: Mountain clouds