J_K_78: Snowfall
J_K_78: Snowfall
J_K_78: Finally Snow ❄️
J_K_78: Path
J_K_78: Birches
J_K_78: By the River
J_K_78: A month ago
J_K_78: ☁️Off to the Woods
J_K_78: November fog
J_K_78: Dark
J_K_78: First day of November
J_K_78: Last day of October
J_K_78: Autumn Lake
J_K_78: Birch
J_K_78: 🔸🔶🔶🔸
J_K_78: First snow day❄️
J_K_78: 🍂
J_K_78: 🍂Autumn Leaves🍁
J_K_78: Little Island
J_K_78: Autumn
J_K_78: A River Runs Through It
J_K_78: Maple🍁
J_K_78: By the lake
J_K_78: Little pond
J_K_78: Autumn 🍅🌱
J_K_78: Alone
J_K_78: Morning
J_K_78: 🍁 Off to the Woods 🍂