Liang Hung Ma: 台北中正紀念堂
Liang Hung Ma: 中正紀念堂(國家音樂廳)
Liang Hung Ma: Taipei street view.
Liang Hung Ma: Flower in my garden.
Liang Hung Ma: Daily walking
Liang Hung Ma: Street view,Taipei,May-24 2020
Liang Hung Ma: Daily walking,20200524