M'roy: 1890
M'roy: 1888
M'roy: 1887
M'roy: 1886
M'roy: 1883
M'roy: 1869
M'roy: 1861
M'roy: 1956
M'roy: 1965
M'roy: 2137
M'roy: 2139
M'roy: Temple of Athena Nike
M'roy: 2020
M'roy: 2025
M'roy: 2115
M'roy: 2125
M'roy: 2132
M'roy: 2133
M'roy: 2135
M'roy: 2136
M'roy: 2106
M'roy: 2109
M'roy: 2113
M'roy: 2117
M'roy: 2120
M'roy: 2010
M'roy: 1992
M'roy: 2004
M'roy: 2015
M'roy: 2000