zuffleking: FILM - At the bar with a Zenit E
zuffleking: FILM - Number 27
zuffleking: FILM - local bar
zuffleking: Grand Carousel (model)
zuffleking: 20% off any drink
zuffleking: FILM - through the trees
zuffleking: FILM - misty morning
zuffleking: FILM - red, yellow, green
zuffleking: FILM - divergent path
zuffleking: Kitchen rose
zuffleking: FILM - more ferns
zuffleking: FILM - dried ferns
zuffleking: FILM - in the woods
zuffleking: FILM - salt and pepper
zuffleking: Grey autumn day
zuffleking: Buckets and lights
zuffleking: Geese and ducks
zuffleking: Orange berries and blue sky
zuffleking: By the river
zuffleking: Some sort of weed
zuffleking: Low sun shining into the living room
zuffleking: FILM - Wansford reflections
zuffleking: FILM - Mark II
zuffleking: FILM - one summers day
zuffleking: FILM - by the canal
zuffleking: FILM - All Saints
zuffleking: FILM - Number 97
zuffleking: FILM - Central Tea Rooms in the rain
zuffleking: FILM - Shadow man
zuffleking: FILM - steps up to St Pancras